Công ty chúng tôi phân phối máy thở Cpap, Bipap hai chiều Yuwell - Trung Quốc
logo banner 2

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: Mr Quý
0936353268
KD1_ Ms Hòa
0904578628
KD2_ Mr Hà
0971637894
KD3_Ms Khanh
0362714333
KD4_Mr Đồng
0966 050 650
Kế Toán _ Mrs Huệ
0972104984
Kỹ thuật _ Mr Huy
0967735895

Thống kê

Khách online: 1
Hôm nay: 5
Tuần này: 631
Tháng này: 5141
Tổng truy cập: 143995

Máy điện tim CardioCare 2000

 

Máy điện tim CardioCare 2000

Máy điện tim CardioCare 2000
Mã sản phẩm: EKG 2000
Hãng: BIONET – HÀN QUỐC
Xuất xứ: Hàn quốc

Máy điện tim 12 kênh Cadiocare 2000 là máy đo điện tâm đồ hàng đầu cho hiệu quả cao và chi phí tiết kiệm đáng kể. Không có máy đo điện tâm đồ mới nào khác có thể so sánh với giá của nó cho đầu ra với chất lượng cao hoàn hảo.
Dễ dàng nhập thông tin dữ liệu bệnh nhân với 10 ký tự, dễ dàng thay giấy in
Một số tính năng của máy điện tim 12 kênh Cardiocare cần tham khảo:
- Sử dụng một loạt hoạt động liên lạc (giám sát và ghi âm)
- In ra kích thước giấy A4 để dễ dàng xem biểu đồ
- 12 kênh trình diễn tích hợp chức năng
- Hơn 130 kết quả intpretation dựa trên nâng cao mã minesota
- In ra kết quả trong 1,3,6 và 12 định dạng kênh
- EKG Plus II hiển thị dữ liệu điện tâm đồ với thời gian thực trên màn hình (realtime), ngay lập tức thực hiện một tập hợp đầy đủ cho phép đo và cung cấp viên trợ chuẩn đoán. Ngoài ra, EKG Plus II có thể loại bỏ sự cần thiết của giấy in nhiệt tốn kép bằng cách in bằng máy in laser kết nối máy vi tính

 

Thông số kỹ thuật chính của MÁY ĐIỆN TIM 12 CẦN Bionet Cardiocare 2000

  v     KÝch th­íc giÊy A4 thuËn lîi cho phÐp in c¸c biÓu

      ®å ra rÊt dÔ ®ang
v     Cã Chøc n¨ng sao chÐp nhiÒu lo¹i d÷ liÖu tõ bÖnh

      nh©n vµ c¸c mÉu vËt

v     C¸c « chøc n¨ng ë giÊy fax cho phÐp b¹n sö dông bÒ mÆt giÊy tiÕt kiÖm

v     Ho¹t ®éng b»ng mét sù c¶m øng (theo dâi,

      ph­¬ng thøc ghi l¹i)

v     Thu ®­îc chÝnh x¸c ®ång thêi 12 kªnh c¸c d÷ liÖu

      cña ng­êi bÖnh tim

·    Cã trªn 130 lo¹i chuÈn ®o¸n kÕt qu¶ gèc trªn c¸c m· cña c¸c n­íc tiªn tiÕn

·     12 kªnh cña ECG cã chÊt l­îng tèt, tÝnh n¨ng vµ gi¸ trÞ nh­ 3 kªnh

·    Cæng n©ng cao ®Ó kÕt nèi hÖ thèng m¹ng

 

Thông số kỹ thuật

 

ECG

 

12 ®­êng dÉn, ECG thu ®­îc ®ång thêi

KÝch th­íc

296 × 305.5 × 92.5 mm träng l­îng. 2.98 kg

Kªnh ghi ®­îc

Kªnh 3,6,12 vµ kªnh 1 trong (60 gi©y)

§é nh¹y

5,10,20  (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV

VËn tèc in

12.5, 25, 50 m/s

Tèc ®é lÊy mÉu

500 mÉu/phót

Bé läc

AC(50/60Hz, -20dB hoÆc tèt nhÊt)

Giíi h¹n(25 ~ 35 Hz -3dB hoÆc tèt nhÊt)

§é lÖch so víi giíi h¹n gèc(0.1Hz -3dB hoÆc tèt nhÊt)

Läc qua tÇn thÊp (t¾t, 40Hz, 100Hz, 150Hz)

 

Mµn hiÓn thÞ

LED hiÓn thÞ

Mµn hiÓn thÞ  LCD

2 × 16 kÝ tù trªn mµn hiÓn thÞ, ®é nh¹y, tèc ®é, tÝn hiÖu qua läc rÊt tèt, HR, m¸y in c¸c tr¹ng th¸i, b­íc sãng, nguån c«ng suÊt, bé pin.

 

Bµn phÝm

Mµng bµn phÝm, cã c¶ tr÷, sè vµ cã biÓu t­îng s½n ®Ó dïng.

 

D÷ liÖu bÖnh nh©n

ID,tªn, tuæi, giíi tÝnh, chiÒu cao, c©n nÆng, nhÞp tim, PR, QRS

§o c¬ b¶n

C¸c tia QT/QTc, P-R-T xuyªn qua

 

M¸y in

Sö dông giÊy in nhiÖt d¹ng cuén khæ A4 chiÒu réng 210mm (8.5”), chiÒu dµi 300mm (11”)

In lo¹i cã chiÒu réng 204mm hiªu qu¶

§é  ph©n gi¶i: theo ph­¬ng th¼ng ®øng 8 ®iÓm/mm. Theo ph­¬ng n»m ngang 16 ®iÓm/mm

§iÖn ¸p

TiÕng ån bªn trong: 20 μV(p-p) lín nhÊt

§Çu vµo cña m¹ch: thay ®æi ®Çu vµo riªng biÖt vµ b¶o vÖ tim

 

§Çu vµo cña trë kh¸ng: 10M

§iÖn ¸p ®Çu vao trong ph¹m vi: ±5mV

Ph­¬ng ph¸p phæ biÕn ®Ó lo¹i bá khi: +100dB

§iÖn ¸p bï: ±300mV

Thêi gian cho kÕt qu¶: 3.2 gi©y cho bªnh nh©n dßng ®iÖn qua: 10μA

TÇn sè cho phÐp: 0.05~150Hz

§iÒu khiÓn c¸c lo¹i tÝn hiÖu

Ph¸t hiÖn ra c¸c ®­êng tÝn hiÖu t¸ch rêi ra

Nguån ®iÖn

§iÖn ¸p sö dông: Nguån AC hoÆc l¾p bé pin (theo yªu cÇu)

§iÖn ¸p yªu cÇu: ®iÖn ¸p AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1.0 – 0.5A

C«ng suÊt tiªu thô: lín nhÊt 60W

C«ng suÊt cña bé pin

Sö dông liÖn tôc trong 1 giê (tù ®éng in kho¶n 100 ECG d÷ liÖu in ra

 

KÕt nèi th«ng tin

M¸y tÝnh kÕt nèi víi m¹ng LAN th«ng qua giao diÖn RS-232

Tiªu chuÈn an toµn

Lo¹i 1, lo¹i BF CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC

Ho¹t ®éng trong m«i tr­êng

Ho¹t ®éng cã ®é Èm: 30 ~ 85 %

Ho¹t ®éng ë nhiÖt ®é: 100C ~ 400C

¸p suÊt kh«ng khÝ: 70 ~ 106 KPa

Phô kiÖn ®i kÌm theo tiªu chuÈn

 

1 bé d©y nguån, 1 c¸p bÖnh nh©n, 1 bé ë tay (4 ®iÖn cùc), 1 bé bãng d¸n ngùc (6 ®iÖn cùc), 1 biÓu ®å giÊy,

Yªu cÇu

Bé n¹p pin, xe ®Ó, gi¸ treo, tói ®ùng, m¸y tÝnh

 

 máy đo điện tim Cardiocare 2000 của hãng Bionet

 Hệ thống máy đo điện tim 12 cần Bionet Cardiocare 2000 mã: EKG 2000

 

May do dien tim 12 kênh Cardiocare 2000

 

Máy đo điện tâm đồ ECG Bionet Cardiocare 2000 đo nhanh chuẩn xác

 

Giấy in máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

Hệ thống in kết nối vi tính thời gian thực của máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

 

Giấy in máy đo điện tim 12 kênh Cardiocare 2000

Giấy in dùng cho máy đo điện tim 12 cần của Bionet Cardiocare 2000

 

Dây kết nối máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

Bộ dây kết nối máy đo điện tim 12 cần Bionet Cardiocare 2000
Công ty  TNHH Công nghệ và thương mại SBG Việt
Địa chỉ:Số 6 Ngõ 108 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.
VPGD: Số 46 Phố Bạch Thái Bưởi, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: 02435510490/02466849783 - fax: 02435510490 - hotline: 0936353268 - 0904 578 628
Skype: thietbiyte.sbg   - Zalo: 0936353268

Email: thietbiyte.sbg@gmail.com - Website: 
http://thietbiytesbg.com.vn/

Công ty chúng tôi phân phối máy thở Cpap, Bipap Hai chiều Yuwell - Trung Quốc


=========================================================
THIẾT BỊ Y TẾ SBG / THIETBIYTESBG / CHUYÊN KHOA HÔ HẤP / MÁY THỞ CPAP / THIẾT BỊ VỆ SINH THIẾT BỊ PHÒNG MỔ / THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH / MÁY ĐIỀU TRỊ CPAP / HÓA CHẤT